"През месец юли 2023 г. бяха приети законодателни предложения, внесени от  парламентарната група на "Възраждане" за допълнения в Закона за закрила на детето, с които да се създаде нова Национална информационна система за превенция и защита от педофилия и Национален регистър за случаите на педофилия.", се казва в писмото, изпратено от Петър Петров от "Възраждане" до Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

Припомняме, че този регистър следва да съдържа безсрочна електронна база актуални данни за следните обстоятелства, които подлежат на вписване в него: Актовете на сексуално посегателство срещу малолетни и непълнолетни, по които има постановени присъди, данни за извършителите, видът престъпление срещу личността, продължителност на извършването, причинени противоправни последици и вреди, история на извършените престъпления и на наложените за тях наказания и мерки, а също и за настъпила реабилитация и не на последно място - база данни за чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления.

Съгласно алинея 2-ра, МВР осигурява регистрирането, съхраняването и поддържането в актуално състояние на тези данни, като също така осигурява взаимодействието с чужди информационни системи за обмен на информация, касаеща случаите на педофилия и относно осъдените лица за престъпления по раздел VIII "Разврат" от Наказателния кодекс, извършени спрямо малолетни и непълнолетни лица.

 

Предложението на "Възраждане", което беше прието също предвижда информацията, подлежаща на вписване в Националната информационна система, редът за събирането и предоставянето ѝ, организацията и функционирането на системата и нивото на достъп, както и начинът на взаимодействието ѝ с чужди информационни системи се определят с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи. Органите на МВР и съдебната власт да бъдат задължени да предоставят на Националната информационна система информацията за данните, подлежащи на вписване в този регистър по ред, определен с горната наредба.

 

Промените в закона бяха приети на 21.7.2023 г., бяха обнародвани в ДВ брой 66/1.8.2023 г. До края на законоустановения срок за изграждането и стартиране  на Националната информационна система и регистъра по чл. 43а от закона, остава месец и половина, но информация за това как върви процесът в общественото пространство няма. Поради това Петър Петров изпрати запитване до МВР, ето какво каза той пред журналисти:

 

"Тъй като аз, като вносител на законопроекта и представител на парламентарната група, която го внесе, нямам информация за това до къде е стигнал процеса, а и  искам да избегна забавянето по неговото съставяне, както се случи с новия регистър на особените залози, и реших да попитам:  Как протича до момента изграждането на новата Национална информационна система за превенция и защита от педофилия и Национален регистър за случаите на педофилия, срокът за стартирането на които изтича на 1.8.2024г.? Издадена ли е въпросната наредба, предоставени ли са от МВР и органите на съдебната власт информация за данните, подлежащи на вписване и ще бъде ли спазен законно определеният срок от 1.8.2024 г.? С оглед обективност и публичност на държавното управление, моля да получа писмен отговор в табличен вид на така зададения от мен въпрос в рамките на 10-дневния срок по ПОДНС. Смятам, че така направеното от нас и прието предложение като промяна в закона е обществено значимо и насочено към това да опазим живота и здравето на българските деца. Надявам се този регистър скоро да започне да функционира, защото ако той не стартира на 1 август, това ще е нарушение на закона, несвършена работа от страна на МВР и лош сигнал за обществото.", каза Петър Петров от "Възраждане" пред журналисти.

Източник: crimesbg.com