КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Платена форма Заповедите за налагане на Зелените сертификати за достъп до обществени места , заповедите за налагането на носене на медицински маски за да имате право да имате достъп до обществени места, заповедите за това ,че трябва да се ваксинирате за да работите, заповедите за това че трябва да си правите писиар и антигени тестове за да можете да имате достъп до обществени места, обявяването  и постоянното удължаване на цялото  извънредно положение и всичките "мерки" , са престъпления срещу общочовешките и  конституционни права  на гражданите по чл. 28, чл. 29, Чл. 48. 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37 от Конституцията на Република България ,  както и са престъпления по Наказателния кодекс срещу гражданските ни и  трудовите ми права. А ИМЕННО! Принуда Чл. 143. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., предишен текст на чл. 143 - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.  и Глава трета. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ Раздел VI. Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който съзнателно попречи на някого да постъпи на работа или го принуди да напусне работа поради неговата народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради неговите или на ближните му политически или други убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева. (2) Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години.