Задълженията към Топлофикация са периодични плащания, които се погасяват с изтичането на тригодишна давност.

Погасяването им обаче не настъпва автоматично с изтичане на този срок, а за целта е нужно да се позовете на възражение за изтека погасителна давност, което, за да има правно действие и за да доведе до действително отпадане на задълженията, и да не могат да бъдат събрани по принудителен ред, е нужно да възразите за давност само и единствено пред съда.

Всякакъв друг вид договорки, постигнати с Топлофикация или изявления  за изтекла погасителна давност, направени пред други органи или лица не водят до погасяване на задълженията по давност.

Възражението за давност може да се направи по два начина, за да има правно действие. 
Това може да стане с възражение по предявен от кредитора иск или да бъде инициирано от страна на длъжника чрез предявяване на съдебен иск от него срещу кредитора – Топлофикация. Най-често този иск се изготвя от адвокат с опит в делата срещу Топлофикация.

Ако имате стари, задължения, които са възникнали по-рано от последните три години, считано от настоящия момент, във фактурите от Топлофикация, които получавате за месечните Ви задължения са вписани и те.

Получаването на фактури, в които са отразени и старите задължения представлява един вид покана за плащането им.
Това означава, че Топлофикация търси въпросните плащания, но към момента все  още не е предявила претенциите си по съдебен ред.
В горния десен ъгъл на всяка една фактура на Топлофикация е посочен абонатен номер. По този абонатен номер, ако имотът е жилище, а не търговски обект, на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД може да се извърши проверка за неплатените задължения. 

Там те са посочени по месеци, като е посочена и фактурата, издадена за тях, а също и начисленото обезщетение за забава поради неизпълнение за задължението за плащане в срок, начислено към датата на извършване  на справката.
Въз основа на тази информация, поместена в сайта им може да се извърши проверка каква част от претендираната общо сума за заплащане може да отпадне по давност и каква част е дължима и трябва да се плати.

Както вече стана ясно, за да отпаднат погасените по давност задължения, е необходимо да се направи възражение за давност пред съд.
За да упражни това свое право, платецът може да предяви иск срещу Топлофикация за установяване, че част от претендираните суми за заплащане е погасена по давност.
Лицето, от името, на което е необходимо да се предяви иска, е лицето, получател на фактурата, тъй като именно от него се търсят неплатените задължения и именно  за това лице е правният интерес от установяване недължимост на претендираната сума за заплащане като погасена по давност.

За да е погасено по давност едно задължение, е необходимо в предвидения тригодишен срок от датата, на която е следвало да се плати съответното задължение, Топлофикация да не е предявила иск относно вземането си или да не е предприела изпълнителни действия по събирането му.

В случай, че задълженията фигурират като неплатени на сайта на Топлофикация, това е индикация, че дружеството не е предприело действия, с които да бъде прекъсната давността. В случай, че Топлофикация предяви иск за вземанията си, то съответните задължения, за които е предявила иск, се заличават от сайта на дружеството и престават да фигурират като неплатени на сайта.

Има ли някакъв друг вариант да отпаднат погасените по давност задължения, освен този да се води дело срещу Топлофикация?
Само и единствено позоваването пред съд на изтекла погасителна давност води до отпадането на дълга на това основание и води до невъзможност Топлофикация да събира вземанията си по принудителен ред.

С цел избягването воденето на дела срещу нея, от Топлофикация се предлагат споразумения за сключване с длъжниците за изплащане на дълговете на разсрочено плащане, като в някои случаи се съгласява да не търси старите задължения.

Какво представляват  тези споразумения и какви са рисковете при подписването им?

Първо,  с подписването на споразумението, потребителят признава, че дължи всички неизплатените задължения за начислена топлинна енергия, което по съществото си съставлява отказ от изтекла погасителна давност.

Второ, Топлофикация поема задължението да не търси старите задължения, ако длъжникът се съгласи да изплати задълженията за последните три години. Условие за сключването на споразумението е към датата на подписването му да бъдат изплатени 30 % от дълга, а остатъкът на разсрочено плащане за седем месеца. Изключения от този вид споразумения се правят само по отношение на длъжници – пенсионери с ТЕЛК.
Ако стане така, че поради някаква причина има забавено плащане или невъзможност за извършване на такова, въз основа на споразумението, в което се съдържа отказ от давност, Топлофикация може да претендира, и то с основание, заплащането на всички неплатени дългове.

Трето, дори длъжникът да изплати всичко в срок, по закон няма как старите му задължения да отпаднат по давност, защото, за да има действие изявлението за изтекла погасителна давност, същото трябва да бъде направено само и единствено пред съд.

Четвърто, с подписването на споразумението Топлофикация се задължава да не търси старите задължения, ако бъдат изплатени по указания начин тези за последните три години, но неизпълнението на така поетото задължение от страна на Топлофикация не е скрепено с никаква санкция, т.е. остава едно добро пожелание.

Пето, макар и да не се случва всеки ден, не са редки случаите, при които въпреки наличието на споразумение за доброволно изплащане на дълга и въпреки, че платецът изпълнява надлежно и в срок задълженията си по споразумението, Топлофикация предявява искова молба срещу него.

Няма никакво значение защо и как се стига до подобни случки, но е факт, че ако въпреки споразумението, от Топлофикация предявят иск срещу платеца, последният, за да докаже правотата си, пак трябва да се занимава с воденето на дела, а за никого не е тайна, че когато един спор влезе за разглеждане от съд, никога няма гаранции за неговия изход.

Истината е, че ако имате задължения, които могат да отпаднат като погасени по давност, най-сигурният вариант това да стане, е да бъде заведено дело срещу Топлофикация, за да може потребителят пред съда да се позове на изтекла в негова полза погасителна давност и за да е сигурен, че вече не съществува опасност тези задължения да бъдат събрани по принудителен ред.

Тъй като давността не се прилага служебно, а е необходимо да се направи изявление пред съд в този смисъл, не са редки случаите, при които потребител се оказва осъден от Топлофикация за стари дългове, без изобщо да е разбрал, че срещу него се води дело. Ако беше разбрал, можеше да  направи възражение за давност, обаче вече е пропуснал тази възможност и разбира, че е осъден едва когато се стигне до съдебен изпълнител, в който случай възможностите за защита са много по-малки, а понякога – никакви. 

Ето още една причина да се предприемат активни действия, за да отпаднат погасените по-стари задължения.
Воденето на дело за отпадане на дълга по давност е свързано и с някои неприятни моменти,  а именно заплащането на разходите във връзка с делото.
Разходите се заплащат при завеждане на делото и се определят на базата на сумата, която ще отпадне по давност. При спечелването на делото, а тези дела се печелят, всички разходи, направени по делото се възстановяват на потребителя.

Хубавото при този вид дела е, че не е необходимо потребителят да се явява по тях. Няма да се наложи нито лично да ходите в съда, още по-малко да ангажирате свои близки и познати, които да Ви станат свидетели, просто защото няма нужда от това.
Делата се водят въз основа на документи и личното явяване на страната не е необходимо.

Не е необходимо да чакате да приключи делото, за да платите задълженията за последните три години.
То се води, за да отпаднат конкретно посочени задължения, в които не влизат задълженията за последните три години, тъй като те не са погасени по давност.

Задълженията по последните три години могат да бъдат изплащани, като е най-добре това да стане по банков път, като в платежното нареждане се посочи периода или месеците, за които се извършва плащането. При извършване на такова посочване в платежното нареждане, от Топлофикация няма как да отнесат плащанията за по-стар период, различен от посочения. Право на платеца, съгласно чл. 76 ЗЗД е да посочи кои от задълженията си погасява. Само, ако не направи това, от Топлофикация ще отнесат плащанията за най-стария период от време.

Ако имате стари задължения за начислена топлинна енергия и искате да се предпазите от опасността да се окажете задължени да платите същите, имате възможност да се заведе иск за отпадане на старите задължения като погасени по давност. Само и единствено изявлението за отпадане на задължения като погасени по давност, направено пред съд, води до отпадане на възможността някога изобщо тези задължения да бъда събирани по принудителен ред чрез съдебен изпълнител.
Източник: Уикенд

Ето как може да отпаднат старите ви задължения към Топлофикация